Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie
Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

Wat is geriatriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie heeft als uitgangspunt:

  • het verminderen van de achteruitgang;
  • het behouden of het vergroten van de optimale zelfstandigheid bij problemen in het functioneren op het gebied van het dagelijks bewegen, die zich bij de cliënt/patiënt kunnen voordoen

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten worden vooral met oefentherapie behandeld, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Voor wie is geriatriefysiotherapie bedoeld?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor geriatriefysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de geriatriefysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.Als er een indicatie is voor geriatriefysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De geriatriefysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de geriatriefysiotherapeut of er andere lichamelijke problemen zijn die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzende arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Opleiding

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie (HBO) een masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

Verwijzing en Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut (ook voor fysiotherapie aan huis).
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven