Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Algemeen

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Zeker als ze iets leuk vinden en ze voldoende de mogelijkheid krijgen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en de combinatie daarvan. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling. Dat uit zich niet alleen in het bewegen maar ook in  het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind moeite hebben met deelname aan zijn sociale omgeving. Bijvoorbeeld dat het kind niet mee kan komen op school, of dat hij wordt gepest. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt daarom een grote rol in de behandeling.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Zoals in de introductie al staat beschreven, kan de (motorische) ontwikkeling van een kind vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.
Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij deze kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Dit alles hoort onder de hoofddoelstelling dat een kind op alle fronten (sociaal-emotioneel, motorisch e.d.) goed mee kan komen in het dagelijks leven. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. We gaan uit van de hulpvraag van ouders en kind en we maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Voor wie is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij baby's
Kinderfysiotherapie bij baby's

Baby’s

Juist bij baby’s is het belangrijk om op tijd eventuele problemen te signaleren. Ze kunnen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd een verkeerde houding of motoriek hebben waarvan ze op latere leeftijd last krijgen. Bij baby’s kan je bijvoorbeeld een bepaalde voorkeurshouding zien of een afgeplat hoofdje. Ook kan het zijn dat ze qua motoriek wat achterlopen of bepaalde prikkels uit hun omgeving niet kunnen verwerken of daar te heftig of juist te weinig op reageren. Het kind huilt dan bijvoorbeeld veel, is erg gespannen, slaapt onrustig of heeft ademhalingsproblemen. Dit kan hen in hun ontwikkeling, in hun spel en op sociaal gebied beperken. De kinderfysiotherapeut observeert het kind en kan bijvoorbeeld adviezen geven aan ouders over bepaalde houdingsaspecten of hoe ze de (motorische) ontwikkeling op een positieve manier kunnen stimuleren.

Peuters

Bij peuters kan het zijn dat ze een aantal vaardigheden nog niet beheersen terwijl je dat op hun leeftijd wel zou verwachten of dat het als gevolg van een bepaalde aandoening nog niet gaat. Ook kan het zijn dat ze bepaalde prikkels uit hun omgeving niet goed kunnen verwerken. Het kind is dan bijvoorbeeld extreem druk, vaak boos en geïrriteerd of juist heel stil en teruggetrokken. Dit kan hen beperken in hun sociale vaardigheden, spel en in hun motoriek. Peuters doen graag wat ze zelf willen. De taak van de kinderfysiotherapeut is om spelenderwijs de peuters te observeren en met hen te oefenen. Belangrijk is om aan te sluiten bij de interesses van het kind, zodat het kind gemotiveerd is om zowel in de praktijk als thuis deze aspecten te oefenen.

Schoolkinderen

Bij schoolkinderen kunnen zich ook problemen voordoen op een aantal vlakken. Bijvoorbeeld dat een kind onhandig of houterig beweegt, een slecht evenwicht heeft of niet meedoet met leeftijdsgenootjes. Dit kan vervolgens problemen geven met vaardigheden als fietsen, rennen, knutselen, schrijven of andere grof- of fijnmotorische activiteiten. Vaak zien ouders wel dat er “iets”is maar weten ze niet precies wat. Een aantal kenmerken om contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut is als uw kind erg onrustig is, houterig beweegt, bang is om mee te doen bij de gymles, aan de kant staat bij de speelplaats, veel valt of problemen heeft met het lezen en/of schrijven.
Andere signalen zijn:

  • niet goed kunnen bouwen, knippen of plakken;
  • veel kleine ongelukjes;
  • duidelijke afkeer van bepaalde materialen;
  • geen vloeiende bewegingen in activiteiten als schrijven.

Dit kan hen beperken in contact met leeftijdsgenootjes. Ook kunt u contact met de kinderfysiotherapeut opnemen als uw kind een bepaalde aandoening heeft zoals: cerebrale parese, spierziekte, DCD, etc.

Jongeren

De kinderfysiotherapeut kan jongeren behandelen voor ernstige aandoeningen en al langer bestaande ontwikkelingsachterstanden.
Ook kunnen zij bij de kinderfysiotherapeut terecht voor:

  • Houdingsafwijkingen bijvoorbeeld een te holle/bolle rug of een scoliose;
  • (sport)blessures;
  • Klachten aan gewrichten/spieren zoals platvoeten, zwakke enkels, pijn in knieën, rug, nek of hoofdpijn.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Behandeling

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt het kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Ook wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld en de interesses van het kind, zodat het kind optimaal gemotiveerd kan worden en enthousiast wordt over bewegen.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de sensomotorische vaardigheden te krijgen, kan de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden
Wanneer het kind zonder verwijzing komt, zal er eerst een zogenaamde ‘screening’ plaatsvinden om te bekijken of de hulpvraag tot het gebied van de kinderfysiotherapeut behoort. Als dat zo is, is het dus mogelijk om uw kind sneller en zonder omwegen te onderzoeken en eventueel te behandelen.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kan uw kind zonder verwijzing van de arts naar de kinderfysiotherapeut.
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 keer kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend verzekerd is. Voor kinderen met een chronische aandoening worden de medisch noodzakelijke behandelingen volledig uit de basisverzekering vergoed.
De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor kinderfysiotherapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Bron: informatiefolder NVFK

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Op welke manier onderscheidt een kinderfysiotherapeut zich van een algemene fysiotherapeut?

meer info op de website van het NVFK
meer info op de website van het NVFK

De kinderfysiotherapie onderscheidt zich op een aantal punten van de algemene fysiotherapie. Het kind is natuurlijk grotendeels bij de ouders, op school of op een andere plek. Dat betekent dat de ouders of verzorgers, het gezin en andere opvoeders sterk betrokken zijn bij het behandelproces. Kinderen reageren anders dan volwassenen en daarom vraagt de behandeling van kinderen om een andere benadering en dus om specifieke vaardigheden.
Soms blijkt na onderzoek dat de kinderen /jongeren beter af zijn bij een collega met een ander specialisatie (bijvoorbeeld sportfysiotherapeut, manueel therapeut, ergotherapeut etc). In dat geval kan in overleg eventueel worden doorverwezen.

Opleiding

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vierjarige post-HBO-, en masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Zorgkaart4kids

Zoek Zorg 4 Kids
Zoek Zorg 4 Kids

Fysiotherapeutisch centrum Knieriem & v. Bergen staat vermeld met kinderfysiotherapie op de website Zorgkaart4kids. De Zorgkaart4Kids is een website waar u op eenvoudige wijze kunt zoeken naar behandelaars voor kinderen en jong volwassenen. Bent u op zoek naar een deskundige kinderfysiotherapeut? Wilt u weten welke deskundigen op het gebied van dyslexie of een andere leerstoornis bij u in de buurt zitten? Of bij wie u terecht kunt voor extra leer- of opvoedings ondersteuning van uw kind, dan kunt u dat vinden in De Zorgkaart4Kids. U kunt zoeken per specialisme of op basis van locatie. U wordt hierbij doorgelinkt naar overzichten van verschillende behandelaars.